#
Lees in 7 minuten

Agile Right gaat samen met AgilityMasters.com

- PERSBERICHT -
Het Amsterdamse niche bureau op het gebied van Agile coaching en Scrum Masters, AgilityMasters.com, is een samenwerking aangegaan met het Utrechtse Agile Right. Klanten verlangen met hun Agile projecten steeds meer diversiteit op het gebied van Agile kennis en senioriteit en zo kan AgilityMasters.com met deze alliantie nog beter voldoen aan de groeiende klantvraag naar professionele Agile coaches en Scrum Masters.

Op de foto: links Wessel van Herwijnen, midden Roel de Ponti, rechts Leon Bosma.

Waarom Agile Right? Wessel van Herwijnen, managing partner, zocht naar bedrijven die bij AgilityMasters.com passen. “We rekruteren graag professionals met een mind-set die verder gaat dan enkel de instrumentele skills van de Agile coach of Scrum Master. De methode en modellen kun je immers leren, de coach mentaliteit daarentegen hèb je, of heb je niet. En precies die mind-set verbindt ons met de collega’s van Agile Right. Wij ZIJN Agile coach, het zit ons in het bloed. We doen het er niet een beetje bij.”

Naast uitbreiding van het team is de strategie van Van Herwijnen om kwalitatief nog sterker te worden: “We hebben de ambitie om zo goed mogelijk geëquipeerd te zijn door op kwaliteit èn senioriteit een team van Agile coaches en Scrum Masters aan te bieden dat onze klanten optimaal kan bedienen. Met ’Journey for Growth’, als onze ‘why’ geloven we in de continue reis van groei in een omgeving in transitie, het creëren van kansen en het bewerkstelligen van duurzame verandering bij onze opdrachtgevers. Dit geldt voor de klanten waar we ondersteunen, maar ook voor onze coaches zelf. Ons team is ons belangrijkste goed. We willen dat ze blijven groeien en zich ontwikkelen middels het volgen van trainingen en opleidingen maar ook door het geven van trainingen en het spreken op conferenties.”

Met het samengaan met Agile Right is er vanaf medio juli 2021 een waardevol team ontstaan dat voorziet in de behoefte aan een groter, kwalitatief hoogwaardiger, groep coaches. Hierdoor groeit het bureau naar bijna 30 mensen, omvat het een breder klantenpalet en maakt het een sprong voorwaarts in haar eigen Journey for Growth.

******************************************************************************************

Over AgilityMasters.com
AgilityMasters.com is een bureau dat voor (inter)nationale organisaties eigen Agile coaches en Scrum Masters inzet en daarmee de perfecte, duurzame match tussen project en coach wil maken. Het bureau opereert vanuit de visie dat Agile werken gezien moet worden als een bepaalde mindset – meer dan alleen een nieuwe, instrumentele manier van projectmanagement – en is uiteraard zelf ook volgens Agile principes ingericht. 

De Agile coaches en Scrum Masters worden ingezet bij de implementatie, ontwikkeling en verbetering van het nieuwe Agile werken. De coaches vervullende diverse rollen, met verschillende kwaliteit en senioriteitsniveaus.  AgilityMasters.com heeft een team van zeer ervaren Agile coaches en Scrum Masters, maar put ook uit een pool van ruim 800+ bekwame professionals met diverse Agile competenties. Klanten zijn onder meer AirFranceKLM, Achmea, Randstad, NIKE en ASML.

 

Meer informatie of persbericht:

Judith Booij, communicatie

T 06 – 26 24 22 22

M judith.booij@agilitymasters.com

 

*******************************************************************************************

- PRESS RELEASE –

Agile Right merges with AgilityMasters.com

The Amsterdam niche agency in the field of Agile coaching and Scrum Masters, AgilityMasters.com, has entered into a partnership with the Utrecht based Agile Right. With their Agile projects, customers demand more and more diversity in the field of Agile knowledge and seniority, so that AgilityMasters.com can meet the growing customer demand for professional Agile coaches and Scrum Masters even better with this alliance.

Why Agile Right? Wessel van Herwijnen, managing partner, was looking for companies that fit AgilityMasters.com. “We like to recruit professionals with a mind-set that goes further than just the instrumental skills of the Agile coach or Scrum Master. After all, you can learn the method and models, but you either have the coach mentality or you don't. And it is exactly that mind-set that connects us to the colleagues of Agile Right. We ARE Agile coach, it's in our blood. We don't do it a little bit."

In addition to expanding the team, Van Herwijnen's strategy is to become even stronger in terms of quality: “We have the ambition to be as well equipped as possible by offering a team of Agile coaches and Scrum Masters in terms of quality and seniority that can optimally serve our customers can operate. With 'Journey for Growth' as ​​our 'why', we believe in the continuous journey of growth in an environment in transition, creating opportunities and realizing sustainable change for our clients. This applies to the clients we support, but also to our coaches themselves. Our team is our most important asset. We want them to continue to grow and develop through training and education, but also by providing training and speaking at conferences.”

The merger with Agile Right has created a valuable team from mid-July 2021 that meets the need for a larger, higher-quality group of coaches. As a result, the agency grows to almost 30 people, encompasses a broader clientele and makes a leap forward in its own Journey for Growth.
 

****************************************************************************************

About AgilityMasters.com

AgilityMasters.com is an agency that deploys its own Agile coaches and Scrum Masters for national and international organizations, thereby making the perfect, sustainable match between project and coach. The agency operates from the vision that Agile working should be seen as a certain mindset – more than just a new, instrumental way of project management – ​​and is of course also organized according to Agile principles.

The Agile coaches and Scrum Masters are deployed in the implementation, development and improvement of the new Agile way of working. The coaches fulfill various roles, with different quality and seniority levels. AgilityMasters.com has a team of highly experienced Agile coaches and Scrum Masters, but also draws from a pool of over 800+ skilled professionals with various Agile competencies. Customers include AirFranceKLM, Achmea, Randstad, NIKE and ASML.

 

Share:

Soortgelijke onderwerpen

PERSBERICHT- AgilityMasters versterkt Highberg Group met coaching component

Amsterdam, 12 mei 2022 - De Highberg Group voegt met de acquisitie van…

Met kwaliteit als basis blijft AgilityMasters.com groeien

Als het coronatijdperk één ding heeft aangetoond is het wel dat je nooit…

Sandra Bouckaert: 'De mens is niet alleen cognitie maar ook emotie'

Sandra Bouckaert is één van de pioniers en experts in Nederland in het…